Biz hakda

Biz hakda

11

Mootoro soňky birnäçe ýylda Hytaýda elektrik welosipedlerinde we E-skuterlerde ýöriteleşen iň oňat önümçilik kompaniýalarynyň biri boldy.

Önümden başga-da, elektrik awtoulagynyň iň möhüm bölekleri hasaplaýan bölekleriň hiline, esasanam batareýa we motor tehnologiýasyna ünsi jemledik.

Ajaýyp gözleg we önümçilik ukyplary bilen Mootoro, dizaýn, DFM baha bermek, kiçi göwrümli sargytlar, uly göwrümli önümçilikler ýaly bir bitewi çözgütleri goşmak bilen global B2B we B2C hyzmatlaryny hödürlemegi maksat edinýär.Ynamly üpjün ediji hökmünde premium elektrik tigirleri bilen köp müşderä hyzmat etdik.

Iň esasy zat, satyn almazdan ozal oýlanyşykly çözgüt we ajaýyp hyzmatlar, hormat we ynam gazanýan esasy gymmatlygymyzdyr.

Ruh

Durnukly energiýany ulanmagy höweslendirýän “Arassa energiýa dünýäni halas edýär” düşünjesine eýerýäris.Onlaýn açyk elektron söwda platformasy hökmünde, akylly söýgi stillerini durmuş söýgüsi bilen paýlaşmak üçin geldik.

Şäher syýahatynyň zerurlygyndan ylham alyp, gatnaw we dynç alyş talaplarynyň arasynda deňagramlylygy tapdyk, täze “köne (retro)” arassa howany şäher gatnawyna we açyk meýdançalara girizdik.

AD7

Biziň wezipämiz

Mootoro iň soňky döredijiligi yzygiderli ösdürmäge we kämilleşdirmäge bagyşlanýar.Ajaýyp wersiýa alyp barýan ýolda tizligi haýallatmaýandygymyz üçin diňleýjilerimizi diňlemek we olaryň pikirlerine çynlakaý garamak isleýäris.

Önümden başga-da, elektrik ulagynyň iň möhüm bölekleri hasaplaýan akkumulýator we motor tehnologiýasy bölekleriň işleýşine köp tagalla etdik.

Adymyz üçin öň tarapda gaty göreşýänimizde, premium e-welosipedimiziň hilini üpjün etmek üçin üpjünçilik zynjyry üçin arka tarapda uruşlaram bolýar.Önümçilik sargytlaryny berk ýerine ýetirmek üçin iýerarhiki guramalarda boljak önümçilik böleklerine üpjünçilik böleklerini birleşdirmek üçin köp sanly tagalla etdik.

Kompaniýanyň medeniýeti

Elektron tigir zawody portfeli

E-skuter zawody portfeli