• 01

  Alýumin garyndy çarçuwasy

  6061 alýumin garyndysy ýeňil we berkligi boýunça ýokary öndürijiligi bilen meşhurdyr.

 • 02

  Uzak dowam edýän batareýa

  Ygtybarly premium litiý batareýasy bilen “R-Series” hem gatnaw, hem-de dynç alyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

 • 03

  Iki asma ulgam

  Roadoluň kyn şertlerini ýeňip geçmek üçin has gowy sürmek tejribesini bermek üçin yzky goşa asma ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • 04

  Gidrawlik disk tormozlary

  Gidrawlik disk tormozlary pudagyň iň täsirli tormoz mehanizmleriniň biridigi subut edildi.

AD1

Gyzgyn önümler

 • Hyzmat edildi
  ýurtlary

 • Specialörite
  hödürleýär

 • Kanagatlandy
  Müşderiler

 • Tutuş hyzmatdaşlar
  ABŞ

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Global paýlaýjy tor

  Näme üçin paýlaýjylarymyzdan biri bolmalydygyňyzy sorasaňyz, jogap ýönekeý: maksadymyz size işiňizi ösdürmäge kömek etmekdir.

  Biz diňe bir girdejili önümler bilen üpjün etmeýäris;Mundan başga-da, has oňat gurluş ulgamyny döretmegi, işewürlik medeniýetini gurmagy we maliýe maksatlary üçin maglumat dolandyryş platformasyny düzmegi öz içine alýan häzirki zaman dolandyryş ulgamlary bilen doly işleýän kärhanalara öwrülmegi üçin maşgala eýeçiligindäki kärhanalara mümkinçilik döredýäris.

  “Mootoro” iň oňat elektron welosiped öndürijisi hökmünde bazara iň arzan bahadan ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin şu ýere gelýär.

 • Ygtybarly üpjünçilik zynjyry

  Öz zawodymyzdan başga-da, köpçülikleýin önümçiligimiziň halkara ülňülerine laýyk gelmegini kepillendirýän ökde dünýä belli komponent üpjün edijilerini birleşdirip, birleşdirilen elektrik welosiped önümçilik toruny döretdik.

 • Biz hakda

  Mootoro soňky birnäçe ýylda Hytaýda elektrik welosipedlerinde we E-skuterlerde ýöriteleşen iň oňat önümçilik kompaniýalarynyň biri boldy.

  Önümden başga-da, elektrik awtoulagynyň iň möhüm bölekleri hasaplaýan bölekleriň hiline, esasanam batareýa we motor tehnologiýasyna ünsi jemledik.

  Ajaýyp gözleg we önümçilik ukyplary bilen Mootoro, dizaýn, DFM baha bermek, kiçi göwrümli sargytlar, uly göwrümli önümçilikler ýaly bir bitewi çözgütleri goşmak bilen global B2B we B2C hyzmatlaryny hödürlemegi maksat edinýär.Ynamly üpjün ediji hökmünde premium elektrik tigirleri bilen köp müşderä hyzmat etdik.

  Iň esasy zat, satyn almazdan ozal oýlanyşykly çözgüt we ajaýyp hyzmatlar, hormat we ynam gazanýan esasy gymmatlygymyzdyr.

 • Shipping ServiceShipping Service

  Eltip bermek hyzmaty

  Tejribeli logistik hyzmatdaşlar bilen “Duty Paid” bilen “Gapydan gapy eltip bermegi” hödürleýäris.

 • Industrial DesignIndustrial Design

  Senagat dizaýny

  Dizaýn toparymyz, tendensiýalary yzarlamak üçin ähli modelleri ýarym ýylda gözden geçirýär.

 • Mechanical DesignMechanical Design

  Mehaniki dizaýn

  Öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin komponentleri we gurluşy yzygiderli täzeläň.

 • Mould DevelopmentMould Development

  Galyndy ösüşi

  Aýratyn islegi kanagatlandyrmak üçin, özleşdirmek hyzmatyny hödürleýäris.

 • Sample ManufactureSample Manufacture

  Önümçilik nusgasy

  Elektrik welosiped nusga sargytlaryna çalt jogap bermek we ibermek.

 • Mass Production SupportMass Production Support

  Köpçülikleýin önümçilik goldawy

  Halkara köpçülikleýin sargytlar bilen iş salyşmaga ukyply.

Biziň blogymyz

 • Ebike-tool-kit

  Esasy elektron tigir gurallary: wayol we tehniki hyzmat üçin

  Köpümiz, öýüň töwereginde täsin işleri ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin, näçeräk kiçidigine garamazdan, gurallar toplumynyň haýsydyr bir görnüşini topladyk;suratlaryň asylmagy ýa-da pollary abatlamak bolsun.Ebikeňize münmegi gaty gowy görýän bolsaňyz, gurup başlandygyňyzy hökman gördüňiz ...

 • Photo by Luca Campioni on Unsplash

  Gijede elektron tigir sürmek üçin 10 maslahat

  Elektrikli welosiped sürýänler elmydama howpsuzlyk ätiýaçlyklaryny berjaý etmelidirler we her gezek elektron tigirlerine münenlerinde, esasanam agşam seresap bolmalydyrlar.Garaňkylyk münmegiň howpsuzlygynyň dürli taraplaryna täsir edip biler we welosiped sürýänler welosiped meýdançalarynda nädip howpsuz bolmalydygyny bilmelidirler ...

 • AD6

  Näme üçin elektron tigirli diler diýip pikir etmeli?

  Dünýä uglerod aýak yzyny azaltmak ugrunda köp işleýärkä, arassa energiýa transporty maksatlara ýetmekde möhüm rol oýnap başlady.Elektrik ulaglarynda uly bazar potensialy geljegi uly bolup görünýär.“ABŞ-da elektrik welosiped satuwynyň ösüş depgini 16 esse umumy welosiped sal ...

 • AD6-3

  Elektrik tigir batareýasynyň tanyşdyrylyşy

  Elektrik tigiriniň batareýasy, e-Bike-iň iň gymmatly bölegi bolan adam bedeniniň ýüregine meňzeýär.Tigiriň näderejede gowy ýerine ýetirilmegine ep-esli goşant goşýar.Birmeňzeş ululygy we agramy bilen bolsa-da, gurluşyň we emele gelişdäki tapawutlar henizem batmagyň sebäbi bolup durýar ...

 • AD6-2

  18650 we 21700 litiý batareýasyny deňeşdirmek: Haýsysy has gowy?

  Lityum batareýasy elektrik ulagy pudagynda gowy abraýa eýe.Birnäçe ýyllap gowulaşandan soň, öz güýji bolan birnäçe üýtgeşikligi döretdi.18650 litiý batareýa 18650 litiý batareýa aslynda NI-MH we Lityum-ion batareýasyna degişlidir.Indi esasan ...